Oplossing: Verdubbeling krimp varkenssector

Naar lijst

Vernsel de krimp van de varkenssector.

Het kabinet trekt 120 miljoen euro uit voor een warme sanering van de varkenssector tussen nu en 2023. Volgens het PBL leidt deze regeling tot een reductie van 5% en een besparing van 0,15 Mton CO2. Maar met aanvullende maatregelen en een verdubbeling van het budget kan voor eind 2020 minimaal 0,3 CO2 worden bespaard. Zo kan de overheid een forse inkrimping van de varkensstapel bewerkstelligen door boeren die geen opvolger hebben (62%) te helpen met een stopregeling, waarbij de vrijgekomen varkensrechten worden vernietigd.

Een krimp van de sector is onvermijdelijk vanwege de negatieve impact op klimaat, milieu, dierenwelzijn, ontbossing en menselijke gezondheid. Volgens prognoses stopt 70% van alle varkenshouders tussen nu en 2030. Tegelijkertijd wordt verwacht dat het aantal varkens in 2030 slechts met 10% zal afnemen. De resterende bedrijven zullen naar verwachting vele malen groter zijn dan ze zijn nu. In lijn met de LNV-visie op kringlooplandbouw en in het kader van de stikstofdepositie is het verstandig om het aantal varkens te laten krimpen met het aantal boeren. Dit komt neer op 7 tot 8 miljoen varkens minder en ruim 1,5 Mton CO2-besparing in 2030.

tinyurl: link